OUR PRODUCTS

DRY-500 cap.568 L..jpg
DRY-610 cap.682 L..jpg
DRY-1360 cap.1511 L..jpg
DRY-1460 cap.1527 L..jpg
DRY-700 cap.754 L..jpg
DRY-240H3 cap.295 L..jpg
DRY-320H4 cap.390 L..jpg
DRY-160H2 cap.202 L..jpg
DRY-500V10 cap.588 L..jpg
DRY-250V5 cap.303 L..jpg
DRY-300 cap. 339 L..jpg
DRY-230 cap.228 L..jpg
DRY-460 cap.494 L..jpg
DRY-205 cap.228L..jpg
DRY-420 cap.456 L..jpg
DRY-190L cap.194 L.jpg
DRY-530 cap.612 L..jpg
 

click to see more details and more product applications

 

AFTER SALE 
MAINTENANCE SUPPORT

Tools%25252520Icon%25252520White_edited_edited_edited_edited.jpg

our direct customer or purchasing from our distributor customer are all included in aftersale service

ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่ซื้อสินค้าตู้ควบคุมความชื้นของเราจากตัวแทนจำหน่ายอื่นๆสามารถเข้ารับบริการได้จากบริษัทดับบลิวทีคาบิเน็ต

MAINTENANCE THROUGHOUT THE LIFE TIME

Clock_edited_edited_edited.png

All customers are included.

บริการการซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งาน ลูกค้าเก่าสามารถติดต่อเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการเข้ารับบริการและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

1-YEAR WARRANTY IN EVERY PURCHASE

Heart%20%26%20Hands_edited.jpg

maintenance are included with no service charge. 


รับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปีทุกออเดอร์หรือตามเงื่อนไขของตัวแทนจำหน่าย

 

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!