OUR PRODUCTS

DRY-500 cap.568 L..jpg
DRY-610 cap.682 L..jpg
DRY-1360 cap.1511 L..jpg
DRY-1460 cap.1527 L..jpg
DRY-700 cap.754 L..jpg
DRY-240H3 cap.295 L..jpg
DRY-320H4 cap.390 L..jpg
DRY-160H2 cap.202 L..jpg
DRY-500V10 cap.588 L..jpg
DRY-250V5 cap.303 L..jpg
DRY-300 cap. 339 L..jpg
DRY-230 cap.228 L..jpg
DRY-460 cap.494 L..jpg
DRY-205 cap.228L..jpg
DRY-420 cap.456 L..jpg
DRY-190L cap.194 L.jpg
DRY-530 cap.612 L..jpg
 

click to see more details and more product applications

 

AFTER SALE 
MAINTENANCE SUPPORT

our direct customer or purchasing from our distributor customer are all included in aftersale service

ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่ซื้อสินค้าตู้ควบคุมความชื้นของเราจากตัวแทนจำหน่ายอื่นๆสามารถเข้ารับบริการได้จากบริษัทดับบลิวทีคาบิเน็ต

MAINTENANCE THROUGHOUT THE LIFE TIME

All customers are included.

บริการการซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งาน ลูกค้าเก่าสามารถติดต่อเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการเข้ารับบริการและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

1-YEAR WARRANTY IN EVERY PURCHASE

maintenance are included with no service charge. 


รับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปีทุกออเดอร์หรือตามเงื่อนไขของตัวแทนจำหน่าย

 

Subscribe Form

Stay up to date

 

©2020 by WTCabinet (Weifo Thailand). Proudly created with Wix.com